Korporativne usluge

Optimizacija bilansa

Detaljno analiziramo Vaše finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Savetujemo Vas i predlažemo konkretne mere u cilju optimizacije i unapređenja Vaših bilansa. Kao rezultat dobijate kvalitetniji kreditni rejting kod banaka i kreditora, dobavljača i ostalih poslovnih partnera.

Procena boniteta klijenata

Kao meru upravljanja rizicima u poslovanju, vršimo analizu boniteta vaših klijenata. Na osnovu dobijenih rezultata možete pouzdano odrediti najviši dozvoljeni limit kreditiranja vaših kupaca, odnosno odrediti stepen vaše izloženosti prema njima. Na ovaj način izbegavate rizik naplate potraživanja i ugrožavanje spostvene likvidnosti.

Outsource management

U skladu sa nastalim potrebama preuzimamo obavljanje određenih funkcija u vašem preduzeću kao angažovani spoljni saradnici. Na ovaj način ostvarujete velike uštede jer nije potrebno da unutar organizacione strukture preduzeća imate stalno zaposlene izvršioce ukoliko se potreba za njima javlja samo povremeno i na određeno vreme.